Gratun

Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը

by Արշակ Տեր-Միքելյան
Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցու Քրիստոնեականը by Արշակ Տեր-Միքելյան
Հրատարակչության Կողմից
Առաջաբան
Հանգանակք Հավատո Հայաստանյայց Ս. Եկեղեցվո
Նախաշավիղ

Առաջին Մասը։ Աստված ու Նորա Գործերը

Ա. Աստուծո Գոյությունը
Բ. Աստուծո Գոյության Հավաստիքը Մարդկության Կրոններով
Գ. Աստուծո Գոյության Հավաստիքը Բնազանցական Զննությամբ
Դ. Աստուծո Գոյության Հավաստիքը Գիտական Հետազոտությամբ
Ե. Աստուծո Էությունը և Կատարելությունք
Զ. Սուրբ Երրորդություն
Է. Աստուծո Արարչությունը
Ը. Աշխարհի Ստեղծումը
Թ. Հրեշտակները
Ժ. Մարդու Ստեղծումը
ԺԱ. Աստուծո Նախախնամությունը
ԺԲ. Չարն Ու Չարի Սկզբունքը
ԺԳ. Մարդու Սկզբնական Վիճակն ու Պատվիրանազանցություն
ԺԴ. Մեղանչական Վիճակը
ԺԵ. Սկզբնական Մեղքի Ժառանգական Հետեվանքը
ԺԶ. Աստուծո Տնօրինության Ուղղությունը Շեղված Մարդկության Մեջ
ԺԷ. Փրկության Նախապատրաստությունը, Մարդկության Ակնկալությունը և Ժամանակի Լրումը

Երկրորդ Մասը: Աստվածորդու Փրկագործությունը

ԺԸ. Միածնի Մարդեղությունը
ԺԹ. Քրիստոսի Աստվածության ու Մարդկության Միությունը
Ի. Քրիստոսի Աստվածմարդկային Կյանքի Խորհուրդը
ԻԱ. Քրիստոսի Գործունեության Խորհուրդը
ԻԲ. 1. Քրիստոսի Մարգարեական Պաշտոնը
ԻԳ. 2. Քրիստոսի Քահանայապետական Պաշտոնն ու Պատարագը
ԻԴ. 3. Քրիստոսի Թագավորական Պաշտոնը և Արքայությունը
ԻԵ. Քրիստոսի Աստվածության Հավաստիքը
ԻԶ. Փրկչաբանական Մոլորություններ

Երրորդ Մասը։ Փրկության Տնտեսությունն ու Կատարումն

ԻԷ. Սուրբ Հոգին
ԻԸ. Սուրբ Հոգու Գալուստն և Շնորհաբաշխությունը
ԻԹ. Եկեղեցի
Լ. Ճշմարիտ Եկեղեցու Նշանները
ԼԱ. Ճշմարիտ Եկեղեցու Հատկությունները
ԼԲ. Եկեղեցու Իշխանությունը
ԼԳ. Հայաստանյայց Սուրբ Եկեղեցին և Ամենայն Հայոց Հայրապետությունը
ԼԴ. Փրկության Յուրացումը
ԼԵ. Վերածնություն ու Նոր Կյանք
ԼԶ. Աստուծո Խոսքն ու Սուրբ Գիրքը
ԼԷ. Քարոզություն և Սրբազան Ավանդություն
ԼԸ. Մարդու Խոսքն Առ Աստված Կամ Աղոթք
ԼԹ. Եկեղեցու Սուրբ Խորհուրդները
Խ. Խորհրդակատարության Միջոցները. Օրհնություն և Օծումն
ԽԱ. Ա. Մկրտություն
ԽԲ. Բ. Դրոշմ
ԽԳ. Գ. Ապաշխարություն
ԽԴ. Դ. Հաղորդություն
ԽԵ. Ե. Պսակ Ամուսնության
ԽԶ. Զ. Կարգ Հիվանդաց
ԽԷ. Է. Ձեռնադրություն
ԽԸ. Միաբանական Աստվածպաշտությունը և Յուր Պարագայք
ԽԹ. Եկեղեցու Կատարման Ընթացքը
Ծ. Կատարած և Քրիստոսի Երկրորդ Գալուստը
ԾԱ. Հարություն Մեռելոց
ԾԲ. Դատաստան և Վերջին Վիճակ
© Gratun.org