Gratun

Ազգապատում, Հատոր Բ

by Մաղաքիա Օրմանեան
Ազգապատում by Մաղաքիա Օրմանեան

Տ․ Կոստանդին Ա․ Բարձրաբերդցի

1101. Ընտրութիւն Եւ Նախընթաց
1102. Փիլիպպոսի Թագաւորելը
1103. Թաթարներ Եւ Վկաներ
1104. Փիլիպպոս Գահազուրկ
1105. Հեթումի Թագաւորելը
1106. Առաջին Ջանքեր
1107. Զապէլի Ընթացքը
1108. Զապէլի Նկարագիրը
1109. Լամբրոնացւոց Խլրտումը
1110. Աթոռական Խնդիր
1111. Յոյներու Հետ
1112. Բելլովակեցիի Գրածները
1113. Թաթարական Արշաւանքներ
1114. Վանականի Գերութիւնը
1115. Հեթում Եւ Թաթարներ
1116. Հեթում Եւ Սելճուքներ
1117. Կաթողիկոս Եւ Վարդան
1118. Սիսի Գումարումը
1119. Կանոնական Գլուխներ
1120. Բարեկարգական Գլուխներ
1121. Բարոյական Գլուխներ
1122. Քահանայից Գլուխներ
1123. Զիջողական Գլուխներ
1124. Վարդան Նուիրակ
1125. Սմբատ Պատգամաւոր
1126. Յովսէփ Արտազեցի
1127. Դաւիթ Ծարեցի
1128. Հոգւոյն Սրբոյ Խնդիրը
1129. Դաւանական Գրուած Մը
1130. Հայոց Կարծիքը
1131. Յարաբերական Կացութիւն
1132. Հեթում Խանին Մօտ
1133. Ուղեւորիլը Եւ Դարձը
1034. Խանին Շնորհները
1135. Յունաց Հետ Բանակցութիւն
1136. Հեթում Ի Հայաստան
1137. Հեթում Ի Կիլիկիա
1138. Հեթում Ի Միջագետք
1139. Զանազան Դիպուածներ
1140. Պապին Նուիրակը
1141. Վարդան Խանին Մօտ
1142. Մառիի Պատերազմը
1143. Կաթողիկոսին Մահը
1144. Իր Ուղղութիւնը
1145. Վանական Վարդապետ
1146. Վանականի Աշակերտներ
1147. Մխիթար Սկեւռացի
1148. Երեք Յովհաննէսներ
1149. Ստեփանոս Տէրյուսկանորդի
1150. Հասան Ջալալ
1151. Ուրիշ Նահատակներ

Տ. Յակոբ Ա․ Կլայեցի

1152. Ընտրութիւն ու Նախընթաց
1153. Արդիւնք և Արժանիք
1154. Լևոնի Գերեդարձը
1155. Հեթումի Մահը
1156. Լևոնի Օծումը
1157. Քաղաքական Կացութիւն
1158. Լուգդունի Ժողովը
1159. Օրբելեանք և Տարսայիճ
1160. Եգիպտացւոյ Արշաւանքը
1161. Յակոբի Ընթացքը
1162. Լևոն ու Տաթև
1163. Յակոբի Մահը
1164. Ստեփանոս Օրբելեան
1165. Սիւնեաց Աթոռներ
1166. Սմբատ և Վահրամ
1167. Ուրիշ Մատենագիրներ

Տ. Կոստանդին Բ. Կատուկեցի

1168. Ընտրութեան Պարագաները
1169. Կեսարացիէն Տարբեր Է
1170. Կոստանդինի Ուղղութիւնը
1171. Ստեփանոսի Պատիւներ
1172. Տաթեւ և Նորավանք
1173. Ստեփանոսի Նեղութիւնք
1174. Ստեփանոսի Յաջողութիւնք
1175. Օրբելեանց Գործեր
1176. Հեթում Վանական
1177. Փրանկիսկոս Ասսիջացի
1178. Փրանկիսկեան Միաբանութիւն
1179. Տոմինիկոս Դոմինիկեանց
1180. Նիկողայոսի Թուղթերը
1181. Կատուկեցին և Հեթում
1182. Կատուկեցին Գահընկէց
1183. Ժողովի Պատուիրակներ
1184. Կաթողիկոսին Համակերպիլը
1185. Արեւելեայց Ընթացքը

Տ. Ստեփանոս Դ. Հռոմկլայեցի

1186. Ընտրութեան Պարագաները
1187. Լատիններու Հեռանալը
1188. Օրբելեանք և Թաթարներ
1189. Թաթարաց Հետ
1190. Ստեփանոսի Ընթացքը
1191. Ծռազատիկի Խնդիրը
1192. Հռոմկլայի Առումը
1193. Գերութիւնք Եւ Աղէտք
1194. Արկածին Շուրջը
1195. Ստեփանոսի Մահը

Տ. Գրիգոր Է Անաւարզեցի

1196. Կաթողիկոս Ըլլալը
1197. Անձնական Հանգամանք
1198. Աջին Դարձը
1199. Կատուկեցին և Սրբարանը
1200. Կատուկեցին և Սկեւռայ
1201. Հեթումի Կրօնաւորիլը
1202. Անաւարզեցիին Ծրագիրը
1203. Աղթամարի Արձակումը
1204. Առաջին Քայլերը
1205. Զանազան Կէտեր
1206. Շարականներ և Տօներ
1207. Գործադրելու Ջանքեր
1208. Կիլիկիոյ Արքունիքը
1209. Կաթողիկոս և Թագաւոր
1210. Սմբատ Թագաւոր
1211. Ամուսնական Խնդիր Մը
1212. Կոստանդին ու Սմբատ
1213. Հեթումի Նկարագիրը
1214. Լեւոն Դ. Թագաւոր
1215. Անաւարզեցին և Արեւելեայք
1216. Կոստանդին Կեսարացի
1217. Սիւնեցւոյ Խորհուրդը
1218. Օրբելեանի Նամակը
1219. Անընդունելի Կէտեր
1220. Օրբելեանի Ընթացքը
1221. Օրբելեանի Մահը
1222. Անաւարզեցիի Նամակը
1223. Յովհաննէս և Զաքարիա
1224. Բաժակին Ջուրը
1225. Նամակին Մնացորդը
1226. Նամակին Զօրութիւնը
1227. Ինչինչ Դիպուածներ
1228. Օսմանեանց Սկիզբը
1229. Անաւարզեցիին Մահը
1230. Սսոյ Ժողովականք
1231. Եպիսկոպոսաց Թիւը
1232. Վարդապետք և Իշխանք
1233. Սսոյ Որոշումները
1234. Ժողովին Նպատակը
1235. Ժողովին Անզօրութիւնը
1236. Ընդդիմադիր Շարժում
1237. Արքայազուն Եկեղեցականք
1238. Մատենագիր Վարդապետներ
1239. Ներսէս Մեծի Նշխարքը
1240. Յովհաննէս Երզնկացի
1241. Եսայի Նչեցի
1242. Ստեփանոս Օրբելեան
1243. Գրիգոր Բալուեցի
1244. Կիրակոս Շատիկցի

Տ. Կոստանդին Գ. Կեսարացի

1245. Կեսարացին Կատուկեցի Չէ
1246. Կեսարացիին Ուղղութիւնը
1247. Հեթում և Լեւոն
1248. Հեթումի Նկարագիրը
1249. Օշին և Ալինախ
1250. Օշինի Ընթացքը
1251. Օշինի Ջանքերը
1252. Ժամանակի Դէպքեր
1253. Ատանայի Ժողովը
1254. Ժողովին Ներկաները
1255. Բաժակին Ջուրը
1256. Ուրիշ Որոշումներ
1257. Ժողովին Նշանակութիւնը
1258. Տարեգլուխներ Միացած
1259. Յովհաննէս և Ալիխան
1260. Եւրոպացւոց Դիմումներ
1261. Երուսաղէմի Աթոռը
1262. Երուսաղէմի Պատրիարքներ
1263. Առաջին Գործերը
1264. Կոտորածներ և Աւերածներ
1265. Օշինի Մահը
1266. Օշին Խնամակալ
1267. Կոստանդինի Մահը
1268. Գրիգոր Կարնեցի

Տ. Կոստանդին Դ. Լամբրոնացի

1269. Նախընթացն Ու Միտումները
1270. Կաթողիկոս և Խնամակալ
1271. Կաթողիկոսին Մահը

Տ. Յակոբ Բ. Անաւարզեցիի

1272. Նախընթացն ու Միտումները
1273. Յովհաննէս Քռնեցի
1274. Ունիթոր Միաբաններ
1275. Հակառակ Ջանքեր
1276. Լեւոնի Ձեռնարկները
1277. Լատինամոլ Ձգտումներ
1278. Քռնեցիին Ցուցակը
1279. Պաղոն և Պէկ Ունիթորներ
1280. Հայեգիպտական Հաշտութիւն
1281. Աղթամարի Աթոռը
1282. Ունիթորներ և Երուսաղէմ
1283. Յակոբի Հրաժարիլը
1284. Հրաժարելուն Պարագաները
1285. Ամենաւագ Դերջանցի
1286. Մխիթար Սասունցի

Տ. Մխիթար Ա. Գռներցի

1287. Նախընթացն ու Նպատակը
1288. Մոլորութեանց Ցուցակ Մը
1289. Լևոնի Մահը
1290. Լուսինեանց Թագաւորելը
1291. Սսոյ Գումարումը
1292. Գրութեան Ոճը
1293. Առարկութիւնք 1-5
1294. Առարկութիւնք 6-12
1295. Առարկութիւնք 13-19
1296. Առարկութիւնք 20-33
1297. Առարկութիւնք 34-44
1298. Առարկութիւնք 45-56
1299. Առարկութիւնք 57-65
1300. Առարկութիւնք 66-74
1301. Առարկութիւնք 75-78
1302. Առարկութիւնք 79-87
1303. Առարկութիւնք 88-89
1304. Առարկութիւնք 90-99
1305. Առարկութիւնք 100-109
1306. Առարկութիւնք 110
1307. Առարկութիւնք 111-117
1308. Ընդհանուր Տեսութիւն
1309. Գուիտոն և Ջիւան
1310. Գուիտոնի Ընթացքը
1311. Նոր Պարագաներ
1312. Քննութիւնն և Խոստում
1313. Լևոն Ջիւանեան
1314. Մխիթարի Նոր Ճիգերը
1315. Մխիթարի Մահը

Տ. Յակոբ Բ. Անաւարզեցի Դարձեալ

1316. Նորէն Կաթողիկոս
1317. Իր Ուղղութիւնը
1318. Ունիթորներ Վերակազմուած
1319. Յակոբի Մահը
1320. Կիրակոս և Սարգիս

Տ. Մեսրոպ Ա. Արտազեցի

1321. Ընտրութիւնն ու Ընթացքը
1322. Սսոյ Նոր Ժողովը
1323. Կոստանդին Բաղդինեան
1324. Կոստանդին Հեթումեան
1325. Քաղաքական Դարձուածներ
1326. Նորէն Դիմումներ
1327. Մեսրոպի Մահը
1328. Մեսրոպի Օրով

Տ. Կոստանդին Ե. Սսեցի

1329. Ընտրութեան Պարագաներ
1330. Լևոնի Հրաւէր
1331. Հեթումեան Սպանուած
1332. Լևոն Թագաւոր
1333. Տեղակալներու Ատեն
1334. Լևոնի Գալուստը
1335. Կոստանդինի Մահը

Տ. Պօղոս Ա. Սսեցի

1336. Ընտրութիւն և Ծագում
1337. Լևոնի Հասնիլը
1338. Օծումի Խնդիրը
1339. Նոր Յարձակումներ
1340. Հայոց Դիմադրութիւնը
1341. Լատիններու Դաւը
1342. Սիսը Անձնատուր
1343. Լևոն Անձնատուր
1344. Հայերու Ընթացքը
1345. Քաղաքական Տեսութիւն
1346. Գերիներ և Գերեդարձ
1347. Թագաւորի Աղօթքը
1348. Նոր Կացութիւն
1349. Երկրին Վիճակը
1350. Ունիթորներու Դէմ
1351. Յովհաննէս Որոտնեցի
1352. Սարգիս Ապրակունեցի
1353. Մաղաքիա Ղրիմեցի

Տ. Թէոդորոս Բ. Կիլիկեցի

1354. Ընտրութեան Հաստատութիւն
1355. Լևոնի Համար Ջանքեր
1356. Լևոն Ազատ
1357. Նոր Վանքեր
1358. Լէնկթեմուրի Արշաւանքը
1359. Ղրիմեցիի Մահը
1360. Դարձեալ Լէնկթիմուր
1361. Ծռազատիկ Չեղաւ
1362. Լէնկթիմուրի Յաղթուիլը
1363. Մշեցի Քաջուհին
1364. Ստեփանոս Սեբաստացի
1365. Վասպուրականի Կոտորածը
1366. Որոտնեցիի Մահը
1367. Տաթևացին Կը Յաջորդէ
1368. Սուխարու Վանքը
1369. Ուրիշ Վարդապետներ
1370. Աւագ Բաղիշեցի
1371. Եղիսաբեթ Խառաբաստեցի
1372. Հռոմէական Միտումներ
1373. Թէոդորոսի Սպանութիւնը

Տ. Կարապետ Ա. Կեղեցի

1374. Նախընթացն ու Պաշտօնը
1375. Կարապետները Երկու Չեն
1376. Զաքարիա Աղթամարցի
1377. Լևոնի Մահը
1378. Ուղղափառ Վարդապետներ
1379. Տաթևւացիին Գործերը
1380. Ապրակունեցիի Մահը
1381. Վարդան Հոգոցեցի
1382. Յովհաննէս Մեծոփեցի
1383. Խլաթեցին և Ուրիշներ
1384. Թաթարներ և Թիւրքմէններ
1385. Լէնկթիմուր Կը Յառաջէ
1386. Օսմանեանք և Հայեր
1387. Սսեցւոց Գաղթելը
1388. Կարապետի Մահը
1389. Թամար Մոկացի
1390. Երկու Վանեցիք
1391. Յովհաննէս Չմշկածագցի
1392. Ստեփան և Միւսէֆիր
1393. Աղթամար և Երուսաղէմ
1394. Ունիթորներու Ընթացքը

Տ. Յակոբ Գ. Սսեցի

1395. Պաշտօն և Ժամանակ
1396. Վասպուրական և Սիւնիք
1397. Տաթեւացին Մեծոփ Կու Գայ
1398. Աղթամարի Կապանքը
1399. Աղթամարի Արձակումը
1400. Տաթեւացին Կը Դառնայ
1401. Տաթեւացիին Մահը
1402. Տաթեւացիին Արդիւնքը
1403. Վարդապետական Աստիճաններ
1404. Տաթեւացիէն Ետքը
1405. Կաթողիկոսին Մահը
1406. Եուսուֆ և Իսքէնտէր
1407. Իսահակ Յուսուփ

Տ. Գրիգոր Ը. Խանձողատ

1408. Պաշտօն և Ժամանակ
1409. Կիլիկեցւոց Զեղծումները
1410. Խանձողատ Գահընկէց
1411. Կանոնական Տեսութիւն
1412. Քաղաքական Կացութիւն

Տ. Պօղոս Բ. Գառնեցի

1413.Պաշտօնն ու Ձեռնարկը
1414. Շինութիւնք և Կանոնք
1415. Սիսէն Նոր Գաղութ
1416. Իսկէնտէրի Արշաւանքները
1417. Հաւատափոխ Հայեր
1418. Յիմար Վանեցի
1419. Վասպուրականցի Նահատակներ
1420. Բաղէշի Հալածանքը
1421. Սորբեցի Վկաներ
1422. Գրիգոր Խլաթեցի
1423. Վարդապետներ և Կոյս Մը
1424. Աղթամարի Շփոթներ
1425. Երուսաղէմի Գործեր
1426. Պօղոսի Մահը

Տ. Կոստանդին Զ. Վահկացի

1427. Վահկացի և Նաղաշ
1428. Իսքէնտէր և Ճիհանշահ
1429. Պելգին Օրբելեան
1430. Վրաց Նուաճումը
1431. Արեւմտեան Հերձուածը
1432. Բասիլիոյ Ժողովը
1433. Փլորենտիոյ Ժողովը
1434. Փլորենտիոյ Վճիռը
1435. Գենուացիներ և Հայեր
1436. Պապական Հրաւէրը
1437. Հայ Պատուիրակները
1438. Փլորենտիա Կը Հասնին
1439. Հրահանգ Առ Հայս
1440. Կանոնական Տեսութիւն
1441. Վահկացիին Մահը
1442. Յովսէփի Շփոթներ
1443. Յովհաննէս Խլաթեցի

Տ. Գրիգոր Թ. Մուսաբէգեանց

1444. Աթոռը Կը Գրաւէ
1445. Հերմոնեցի և Մեծոփեցի
1446. Շարժումին Շուրջը
1447. Մեծոփեցին և Կիլիկեցիք
1448. Մուսաբէգեանց ու Պապը
1449. Աջին Անյայտացումը
1450. Ժողովէն Առաջ
1451. Փոխադրութեան Արդարացումը
1452. Համընթաց Պարագաներ
1453. Ժողովին Ներկաները
1454. Գիրով Հաւանողներ
1455. Գուշակական Պարագաներ
1456. Աջը Յայտնուած

Տ. Կիրակոս Ա. Վիրապեցի

1457. Մրցակից Ընտրելիներ
1458. Ժողովի Գումարումը
1459. Կիրակոսի Նախընթացը
1460. Ընտրութեան Պարագաներ
1461. Միւռոն և Օրհնագիրեր
1462. Կիլիկոյ Դիրքը
1463. Սսոյ Աթոռին Վախճանը
1464. Սսեցոց Կարծիքը
1465. Ակնկալեալ Օգուտներ
1466. Գրգռութեանց Սկիզբը
1467. Կիրակոսի Դէմ
1468. Կիրակոս Գահընկէց
1469. Կիրակոս Յանձնառու

Տ. Գրիգոր Ժ. Ջալալբէգեանց

1470. Ընտրութիւնն ու Նախընթացը
1471. Վասպուրականցիք և Սիւնեցիք
1472. Կիրակոսի Դիրքը
1473. Թովմաս Մեծոփեցի
1474. Արեւելակողման Պետութիւններ
1475. Արեւմտակողման Պետութիւններ
1476. Աղթամարի Խզումը
1477. Կիլիկիոյ Աթոռը
1478. Կիլիկիոյ Աթոռը
1479. Կարապետ Եւդոկիացի
1480. Բաժանմանց Հանդէպ
1481. Արիստակէս Աթոռակից
1482. Աթոռակցաց Դիրքը
1483. Կ. Պոլսոյ Հայեր
1484. Ղալաթիոյ Եկեղեցին
1485. Քրիստոնէից Կացութիւնը
1486. Պատրիարքական Դրութիւն
1487. Հայոց Պատրիարքութիին
1488. Պատրիարքական Ձեռնահասութիւն
1489. Սսոյ Պատահարներ
1490. Զաքարիա և Սարգիս
1491. Զաքարիա Յէջմիածին
1492. Կանոնական Տեսակէտը
1493. Էջմիածինէ Փախուստը
1494. Աղթամար Դառնալը
1495. Սարգիս Աթոռակից
1496. Գրիգորի Մահը
1497. Զաքարիայի Մահը
1498. Յովհաննէս Տարօնեցի
1499. Ուրիշ Վկաներ

Տ. Արիստակէս Բ. Աթոռակալ

1500. Յաջորդելն Ու Դիրքը
1501. Ստեփանոս Աղթամարցի
1502. Լեհաստանի Հայեր
1503. Արիստակէսի Մահը

Տ․ Սարգիս Բ․ Աջատար

1504. Սարգիս և Օծոփեցին
1505. Աթոռակիցն ու Մահը
1506. Երուսաղէմի Գործեր

Տ. Յովհաննէս Է. Աջակիր

1507. Յովհաննէսի Ինքնութիւնը
1508. Կ. Պոլսոյ Հայեր
1509. Կ. Պոլսոյ Պատրիարքներ
1510. Ամիրտօվլաթ Բժշկապետ
1511. Աջին Վերադարձը
1512. Վրթանէս Օծոպեցի
1513. Յովհաննէսի Քաշուիլը
1514. Յովհաննէս Նահատակ
1515. Նոր Վկաներ
1516. Ստեփանոս Տաթեւացի

Տ. Սարգիս Գ. Միւսայլ

1517. Յաջորդելուն Պարագայն
1518. Չորս Աթոռակիցներ
1519. Կարծեցեալ Աթոռակիցներ
1520. Ժամանակին Ամլութիւնը
1521. Սէֆիներու Զօրանալը
1522. Սարգիսի Տեւողութիւնը
1523. Տասնամեայ Միջոց
1524. Սսոյ Կաթողիկոսներ
1525. Յովհաննէս Թլկուրանցի
1526. Աղթամարի Կաթողիկոսներ
1527. Հայ Տպագրութիւն
1528. Մուրատ Վանեցի
1529. Միրաք Թաւրիզեցի
1530. Աստուածատուր Կաֆացի
1531. Շնորհաւոր Խայիկցի
1532. Յովհաննէս և Աւետիք

Տ. Զաքարիա Բ. Վաղարշապատեցի

1533. Յաջորդելուն Պարագաները
1534. Երուսաղէմ և Սէլիմ
1535. Զաքարիայի Մահը
1536. Խաչատուր Կողբացի
1537. Աստուածատուր Խթայեցի

Տ. Սարգիս Դ. Վրաստանցի

1538. Յաջորդելուն Պարագաները
1539. Կ. Պոլիս և Սիս
1540. Սարգիսի Մահը
1541. Բարունակ Ամդեցի
1542. Ուրիշ Վկաներ
1543. Գերմանիա Բողոքական
1544. Բողոքական Երկիրներ

Տ. Գրիգոր ԺԱ. Բիւզանդացի

1545. Նախընթացն ու Աթոռակիցը
1546. Նոր Ծռազատիկ
1547. Երուսաղէմի Գործեր
1548. Մանկաժողովի Դադարումը

Տ. Ստեփանոս Ե. Սալմաստեցի

1549. Յաջորդելն ու Աթոռակիցը
1550. Քաղաքական Պատահարներ
1551. Սալմաստեցին Ի Հռոմ
1552. Երթալուն Պարագաները
1553. Էջմիածին Դառնալը
1554. Ժամանակի Պատահարներ
1555. Ստեփանոսի Տեւողութիւնը
1556. Աղթամար և Աղուանք
1557. Աբգար Եւդոկիացի
1558. Աբգար և Հռոմ
1559. Երթալուն Նշանակութիւնը
1560. Աբգարի Դաւանագիրը
1561. Աբգարի Արդիւնքը
1562. Ստեփանոսի Մահը
1563. Միւս Աթոռներ
1564. Զարթնումի Առաջիններ
1565. Ժամանակակից Վկաներ

Տ. Միքայէլ Ա. Սեբաստացի

1566. Զանազան Աթոռակիցներ
1567. Զանազան Դէպքեր
1568. Աբգարի Վերջ

Տ. Գրիգոր ԺԲ. Վաղարշապատցի

1569. Տեւողութիւն և Աթոռակիցներ
1570. Օսմանցիներ և Պարսիկներ
1571. Սուլթանշահի Ձգտումները
1572. Նոր Տոմարի Կազմուիլը
1573. Հայոց Դպրատուն
1574. Հայոց Մասին Գործեր
1575. Լէոնարդոս Պատուիրակ
1576. Ազարիայի Նամակները
1577. Աջարիայի Դաւանագիրը
1578. Ազարիայի Կացութիւնը
1579. Կ. Պոլսոյ Աթոռը
1580. Գրիգորի Վախճանը

Տ. Դաւիթ Դ. Վաղարշապատեցի

1581. Մէլիքսեդեկ Աթոռակից
1582. Աւետիս Աթոռակից
1583. Շահաբասի Ընթացքը
1584. Սրապիոն Աթոռակից
1585. Շահաբաս և Սրապիոն
1586. Սրապիոնի Վախճանը
1587. Բռնի Գաղութը
1588. Գաղութին Զետեղուիլը
1589. Ջուղայի Գաղութը
1590. Շահաբաս և Հայերը
1591. Գաղութի Արկածներ
1592. Պատերազմ և Հաշտութիւն
1593. Ճէլալի Ելուզակներ
1594. Ահռելի Սովը
1595. Ճէլալիներու Զսպուիլը
1596. Մրցակից Գործիչներ
1597. Կեսարացին ու Խուլը
1598. Էջմիածին և Մելեքսեդեկ
1599. Հռիփսիմէի Նշխարքը
1600. Նշխարաց Յայտնուիլը
1601. Մելքիսեդեկ և Լատիններ
1602. Գրիգոր Դարանաղեցի
1603. Երուսաղէմի Գործեր
1604. Պատրիարքական Բաժիններ
1605. Էջմիածինի Գործեր
1606. Մրցակից Կաթողիկոսներ
1607. Շահաբաս և Էջմիածին
1608. Մելքիսեդեկի Արկածները
1609. Մելիքսեդեկ և Դաւիթ
1610. Էջմիածինի Քարերը
1611. Փութկայ Արկածներ
1612. Փութկայի Միւս Բաժինը
1613. Շահաբաս և Դաւիթ
1614. Անդրէաս Ագուլեցի
1615. Մովսէս և Պօղոս
1616. Տուգանքի Վճարումը
1617. Մէլիքսեդեկ Հարկահան
1618. Աւետիսի Վախճանը
1619. Սարգիս Պարոնտէր
1620. Մեծ Անապատի Գործիչներ
1621. Մեծ-Անապատին Կանոնները
1622. Գործիչներու Համը
1623. Պօղոս Մոկացի
1624. Կեսարացին և Մելիքսեդեկ
1625. Կեսարացիին Գիրը
1626. Կաթոլիկ Շարժումներ
1627. Կաթոլիկ Առումներ
1628. Աթոռի Ձգտումներ
1629. Առաջին Թեմակալներ
1630. Կ. Պոլսոյ Շփոթներ
1631. Մելիքսեդեկ և Մովսէս
1632. Մովսէսի Գործերը
1633. Սահակ Գառնեցի
1634. Մելիքսեդեկ Ի Կ. Պոլիս
1635. Արմաշի Վանքը
1636. Թադէոս Հիմնադիրը
1637. Կ. Պոլսոյ Անցուդարձը
1638. Մելիքսեդեկ և Նիկոլ
1639. Մելքիսեդեկի Մահը
1640. Պալաթու Եկեղեցին
1641. Կեսարացին և Նիկոլ
1642. Կ. Պոլսոյ Մրցակիցները
1643. Սահակի Ընթացքը
1644. Մովսէսի Ձեռնարկները
1645. Էջմիածինի Նորոգութիւն
1646. Գործակիցներ և Նպաստողներ
1647. Սահակի Փախուստը
1648. Հարկին Վերջանալը
1649. Վարդապետներ և Աղթամար
1650. Երուսաղէմի Գործեր
1651. Նոր Վկաներ
1652. Փարիացիք և Արփայեցին

Տ. Մովսէս Գ. Տաթեւացի

1653. Մովսէս Կաթողիկոս
1654. Գահակալի Իրաւունք
1655. Սահակի Շարժումը
1656. Սահակի Ձախողիլը
1657. Մովսէսի Գործերը
1658. Քաղուած Շարականներ
1659. Հռոմի Հետ
1660. Լեհացոց Համար
1661. Նիկոլ Կաթոլիկ
1662. Նիկոլի Բռնութիւնը
1663. Նիկոլ և Խուլը
1664. Մովսէսի Ուղղութիւնը
1665. Յովսէփի Մահը

Տ. Փիլիպպոս Ա. Աղբակեցի

1666. Փիլիպպոսի Ընտրութիւն
1667. Փիլիպպոսի Նախընթացը
1668. Դաւիթի Մահը
1669. Խուլին Մահը
1670. Սահակի Խեղճութիւն
1671. Ծռազատիկի Անցքերը
1672. Կեսարացիին Մահը
1673. Պատերազմ և Շինութիւն
1674. Աջին Վերադարձը
1675. Պաղտատի Առումը
1676. Փիրօմալիի Ընթացքը
1677. Լեհահայեր և Փիլիպպոս
1678. Նիկոլի Զեղծումները
1679. Սահակի Մահը
1680. Խաղաղութեան Միջոց
1681. Կիլիկիոյ Խնդիրը
1682. Սիմէոնի Նամակը
1683. Դարձեալ Նամակը
1684. Մեղադրանքի Խօսքեր
1685. Նամակին Փակումը
1686. Սիմէոն և Ներսէս
1687. Փիլիպպոս Յերուսաղէմ
1688. Երուսաղէմի Գումարումը
1689. Գումարման Գործեր
1690. Հաստատուած Կանոններ
1691. Կանոններու Բացատրութիւն
1692. Դաւիթ Արեւելցի
1693. Կիրակոս Երեւանեցի
1694. Կալանոսի Ջանքերը
1695. Խաչատուր Սեբաստացի
1696. Կալանոսի Հեռանալը
1697. Կ. Պոլսոյ Գործեր
1698. Գումքափուի Հրդեհը
1699. Տեղակալներաւ Ժամանակը
1700. Փիլիպպոս Ի Կ. Պոլիս
1701. Լեհահայերու Ընթացքը
1702. Նիկոլ Ի Կ. Պոլիս
1703. Լեհահայերու Հաշտութիւնը
1704. Վկայարաններու Նորոգութիւնը
1705. Գայիանէի Նշխարքը
1706. Հռիփսիմէի Նշխարքը
1707. Փիլիպպոսի Դառնալը
1708. Փիլիպպոսի Մահը
1709. Փիլիպպոսի Թաղումը
1710. Բաղէշի Ուսումնարանը
1711. Ամլորդւոյ Վարդապետներ
1712. Իլվովացի և Դաւրիժեցի
1713. Շինարար Վարդապետներ
1714. Դարանաղեցիին Մահը
1715. Սարուխան Խիզանցի
1716. Կոտէացիք Եւ Ղըզլար
1717. Գալուստ Արախսացի
1718. Նիկողայոս Տիգրանակերտցի
1719. Խաչատուր Տիգրանակերտցի
1720. Սիրուն Գնունի
1721. Վարագայ Ս. Նշանը
1722. Ս. Կարապետի Մասունքները

Տ. Յակոբ Դ. Ջուղայեցի

1723. Ընտրութիւն և Ծագում
1724. Դաշտեցիներ Տեղափոխուած
1725. Ասպահանցիք Տեղափոխուած
1726. Զանգակատան Շինութիւնը
1727. Տպագրութեան Համար
1728. Շինութիւնք և Կալուածք
1729. Երուսաղէմ և Կ. Պոլիս
1730. Ս. Յակոբայ Բանալիները
1731. Կ. Պոլիս և Սիս
1732. Ս. Յակոբ Յոյներուն
1733. Տեղակալներ և Թովմաս
1734. Թովմասի Վախճանը
1735. Պարտքերու Խնդրիներ
1736. Եղիազար Բանտարկուած
1737. Մարտիրոս Պատրիարք
1738. Մնացորդ Պարտքը
1739. Ս. Յակոբ Ետ Առնուած
1740. Ղազար Պատրիարք
1741. Յովհաննէս Թիւթիւնճի
1742. Նուիրակներու Ընթացքը
1743. Նիկոլ և Կալանոս
1744. Բռնադատիչ Ձեռնարկներ
1745. Ոսկան Երեւանեցի
1746. Ոսկանեան Աստուածաշունչ
1747. Ոսկանի Ջանքերը
1748. Ոսկանի Մահը
1749. Ոսկան Վիճակագիր
1750. Վիճակներու Քաղուածը
1751. Եղիազարի Նպատակը
1752. Եղիազարի Ծրագիրը
1753. Եղիազարի Ձեռնարկը
1754. Եղիազար Հակաթոռ
1755. Սարգիս Թէքիրտաղցի
1756. Հակաթոռին Դիմադրողներ
1757. Կ. Պոլսոյ Կացութիւնը
1758. Եղիազար Թափառական
1759. Յակոբ Երուսաղէմ
1760. Եղիազար Ի Կ. Պոլիս
1761. Եղիազարի Յաջողիլը
1762. Եղիազարի Գործերը
1763. Յակոբի Յաջողուիլը
1764. Յակոբ Կ. Պոլսոյ Մէջ
1765. Մարտիրոս Յերուսաղէմ
1766. Եղիազար և Մարտիրոս
1767. Եղիազարի Հաստատուիլը
1768. Յակոբ Յէջմիածին
1769. Ոնոփրիոս Երեւանեցի
1770. Պարսկսկան Խստութիւնք
1771. Լատինացելոց Ընթացքը
1772. Լատինական Գրգիռներ
1773. Օգնութեան Յոյսեր
1774. Քաղաքական Տեսակէտներ
1775. Աղթամարի Աթոռը
1776. Աղթամարի Կաթողիկոսներ
1777. Կիլիկիա և Երուսաղէմ
1778. Լեհահայոց Գործերը
1779. Փիթուի Տեսչութիւնը
1780. Նիկոլ Հռոմ Կոչուած
1781. Թէոդորոս Վարդանեան
1782. Հռոմի Ձեռնարկները
1783. Նիկոլի Վերադարձը
1784. Նիկոլի Մահը
1785. Մեղրեցին և Յաջորդներ
1786. Անդրէաս և Կրպոյ
1787. Երուսաղէմի Առաջարկը
1788. Դժուարին Կացութիւն
1789. Յակոբի Դիմումը
1790. Էջմիածնի Խորհուրդը
1791. Յակոբ Ի Կ. Պոլիս
1792. Յակոբի Դիմումները
1793. Յակոբի Մահը
1794. Մահուան Ճիշդ Օրը
1795. Վերագրուած Գրութիւնը
1796. Մահուանէ Ետքը
1797. Յաջորդութեան Խնդիրը
1798. Կարծեցեալ Կաթողիկոս Մը
1799. Մխիթար Վանեցի
1800. Աւետիս Ոստանցի
1801. Գաբրիէլ Ղալաթիացի
1802. Պատուական Արփայեցի
1803. Բաղտասար Եւդոկիացի
1804. Կարնեցի Վկաներ
1805. Գրիգոր Տաթեւացի
1806. Դաւիթ Սեբաստացի
1807. Տպագրութեան Աշխատողներ

Տ. Եղիազար Ա. Այնթապցի

1808. Մայրաթոռէն Ընտրուիլը
1809. Նամակին Հաղորդուիլը
1810. Ընթացքն ու Գործերը
1811. Երուսաղէմի Գործերը
1812. Կ. Պոլսոյ Գործերը
1813. Կաթոլիկներու Գործերը
1814. Հայոց Զգացումները
1815. Ներքին Պառակտումը
1816. Սսոյ Աթոռը
1817. Աղթամար և Էջմիածին
1818. Վարդան Յունանեան
1819. Լեհահայոց Անջատումը
1820. Հունգարահայ Գաղութը
1821. Դաւիթ Ջուղայեցի
1822. Յոհան Շեխ. Մումին
1823. Յովհաննէս Մրքուզ
1824. Եղիազարի Ուղղութիւնը
1825. Եղիազարի Մահը

Տ. Նահապետ Ա. Եդեսացի

1826. Ընտրութիւն ու Նկարագիր
1827. Շինարար Արդիւնք
1828. Աղթամարի Խզումը
1829. Մատթէոս և Եփրեմ
1830. Երեմիա Քէօմիւրճեան
1831. Կաթոլիկական Ճիգեր
1832. Նահապետ և Պապութիւն
1833. Նահապետէ Դժգոհներ
1834. Ստեփանոս Ջուղայեցի
1835. Նահապետի Վերադարձը
1836. Ստեփանոսի Մահը
1837. Մխիթար Սեբաստացի
1838. Աւետիք Եւդոկիացի
1839. Մխիթարի Պտոյտները
1840. Շփոթ Ակնարկ
1841. Եփրեմ Ղափանցի
1842. Մխիթար Ի Կ. Պոլիս
1843. Իսրայէլ Օրի
1844. Նահապետ և Օրի
1845. Օրիի Ձեռնարկները
1846. Օրի Ի Ռուսիա
1847. Լատիններ Ի Կ. Պոլիս
1848. Սուպհի և Յաջորդը
1849. Գալուստ և Մինաս
1850. Մխիթար Ի Կարին
1851. Եփրեմի Ճիգերը
1852. Եփրեմ Պատրիարք
1853. Ֆէրիօլ Դեսպան
1854. Մխիթար Ի Կ. Պոլիս
1855. Աւետիք Պատրիարք
1856. Աւետիքի Ընթացքը
1857. Երուսաղէմի Միացումը
1858. Երուսաղէմի Կացութիւնը
1859. Աւետիքի Ջանքերը
1860. Մխիթարի Փախուստը
1861. Մարոնիներու Մօտ
1862. Ներքին Շփոթներ
1863. Խառնակ Գործեր
1864. Քաղաքական Վիճակ
1865. Աւետիք Պաշտօնանկ
1866. Աւետիք Աքսորեալ
1867. Գալուստ և Ներսէս
1868. Դարձեալ Աւետիք
1869. Պարտքի Խնդիրը
1870. Աւետիքի Գործեր
1871. Նահապետի Մահը
1872. Ընտրութեան Յապաղումը
1873. Աւետիքի Թշնամիներ
1874. Աւետիք Ի Թենետոս
1875. Քիւլհանճին Եպիսկոպոս
1876. Աւետիք Ի Մեսինա
1877. Կ. Պոլսոյ Յուզումները
1878. Աւետիք Ի Գաղղիա
1879. Կատարեալ Գողթնացի
1880. Պօղոս Սղերդցի
1881. Սարգիս Կարսեցի
1882. Նիկողայոս Պրուսացի
1883. Գրիգոր Ջուղայեցի

Տ. Աղեքսանդր Ա. Ջուղայեցի

1884. Ընտրութեան Պարագաները
1885. Կ. Պոլսոյ Դիմումը
1886. Յովհաննէս Զմիւռնիացի
1887. Տասներուն Դատաստանը
1888. Կոմիտաս Քէօմիւրճեան
1889. Կոմիտաս Նահատակ
1890. Միքայէլ Բրգնիկցի
1892. Մխիթար Մեթոն
1893. Մխիթարի Գործեր
1894. Անտոնեանց Սկիզբը
1895. Մելքոն Թասպասեան
1896. Աբրահամ Արծիւեան
1897. Աղեքսանդրի Նամակը
1898. Աղէքսանդրի Ուղղութիւնը
1899. Օրի Դեսպան
1900. Օրիի Մահը
1901. Գործին Գնահատումը
1902. Մինաս Տիգրանեան
1903. Աւետիքի Վիշտերը
1904. Պասթիյլի Մէջ
1905. Աւետիքի Գրուածները
1906. Աւետիքի Յիշատակարանը
1907. Աւետիքի Մահը
1908. Աւետիքի Նկարագիրը
1909. Երուսաղէմի Կացութիւնը
1910. Ամրտոլի Ուսումնարան
1911. Կոլոտ Յերուսաղէմ
1912. Սահակ Պաշտօնանկ
1913. Ուխտաւորաց Վտանգը
1914. Յովհաննէս Գանձակեցի
1915. Կոլոտ Երաշխաւոր
1916. Աղեքսանդրի Մահը

Տ. Աստուածատուր Ա. Համատանացի

1917. Մովսէս Ջուղայեցի
1918. Աստուածատուր Ընտրուած
1919. Լատինամիտ Ջանքերը
1920. Պետական Դատաստան
1921. Գաւառներու Մէջ
1922. Պեղոպոնէսի Պատերազմը
1923. Կոլոտ Պատրիարք
1924. Երուսաղէմի Աթոռը
1925. Պետական Վաւերացում
1926. Գրիգոր Շղթայակիր
1927. Երուսաղէմի Համար
1928. Նեղութեանց Դէմ Ճիգեր
1929. Աղուանից Գործերը
1930. Աֆղաններու Զօրանալը
1931. Հայերուն Իղձերը
1932. Օսմանցիներ և Ռուսներ
1933. Շղթայակիր Յերուսաղէմ
1934. Կոլոտի Ձեռնարկները
1935. Կոլոտի Գործերը
1936. Մխիթար Ի Վենետիկ
1937. Սուրբ Ղազար Վանքը
1938. Մխիթարի Ուղղութիւնը
1939. Անտոնեան Միաբանութիւն
1940. Անտոնեանք և Արծիւեան
1941. Դաւիթ Բէգի Շարժումը
1942. Մայրաթոռի Կացութիւն
1943. Աթոռոյ Պարապութիւն

Տ. Կարապետ Բ. Ուլնեցի

1944. Ընտրութիւն և Նախընթաց
1945. Սիմէոնի Կարծիքը
1946. Կարծիքին Հերքումը
1947. Կարծիքին Շարժառիթը
1948. Կարապետի Գործերը
1949. Երուսաղէմի Կանոնները
1950. Կանոններուն Վերլուծումը
1951. Բուն Նպատակը
1952. Կարապետ և Լատիններ
1953. Լատինական Առաջարկներ
1954. Կարապետ Յէջմիածին
1955. Դաւիթ Բէգի Գործերը
1956. Շարժումին Վերջը
1957. Կ. Պոլսոյ Գործեր
1958. Շղթայակիրին Անուրը
1959. Ծռազատիկի Խնդիր
1960. Կիլիկիոյ Աթոռ
1961. Աղթամարի Աթոռ
1962. Սահակ Բրուտեցի
1963. Սամուէլ Մանիսացի

Տ. Աբրահամ Բ. Խոշաբեցի

1964. Պարսկաստանի Վիճակը
1965. Կաթողիկոսի Ընտրութիւն
1966. Նատիրի Երեւնալը
1967. Ղալաթիոյ Եկեղեցին
1968. Երուսաղէմի Գործեր
1969. Աբրահամ Կրետացի
1970. Կրետացին Յէջմիածին
1971. Խոշաբեցիի Մահը

Տ. Աբրահամ Գ. Կրետացի

1972. Ընտրութեան Պարագաներ
1973. Սարգիս Սարաֆեան
1974. Կրետացին և Նատիր
1975. Նատիր Յաղթական
1976. Էջմիածինի Համար
1977. Կրետացին Ի Մուղան
1978. Կրետացիին Պատիւներ
1979. Մուղանէ Մ. Կնիլը
1980. Վանքերու Պտոյտը
1981. Կրետացին Ի Թավրէզ
1982. Կ. Պոլսոյ Գործեր
1983. Երուսաղէմի Գործեր
1984. Հայեր և Լատիններ
1985. Շղթայակիր Ի Կ Պոլիս
1986. Քիւթիւրի Միջադէպը
1987. Մխիթարեանց Ընթացքը
1988. Անտոնեանց Գործերը
1989. Հայոց Կացութիւն
1990. Կրետացիին Մահը

Տ. Ղազար Ա. Ջահկեցի

1991. Ընտրութեան Պարագաները
1992. Ջահկեցին Ի Կարին
1993. Կարնոյ Դէպքերը
1994. Կ. Պոլսոյ Շփոթները
1995. Լատինական Խնդիրներ
1996. Երուսաղէմի Խնդիրը
1997. Շղթայակիր Յերուսաղէմ
1998. Կոլոտի Մահը
1999. Կոլոտի Ուղղութիւնը
2000. Կոլոտի Արդիւնքները
2001. Անկիւրիոյ Շփոթները
2002. Կաթոլիկ Ջանքեր
2003. Կաթոլիկ Ծէսեր
2004. Անկիւրիոյ Դէպքերը
2005. Երուսաղէմի Գործեր
2006. Աջապահեան Տուն
2007. Ղուկաս Աջապահեան
2008. Անտոնեանք և Բերիա
2009. Արծիւեան Կաթողիկոս
2010. Արծիւեան Ի Հռոմ
2011. Անտոնեանք և Մխիթարեանք
2012. Մխիթարի Մերժումը
2013. Արծիւեանի Հաստատուիլը
2014. Ինչ Ինչ Դիտողութիւն
2015. Արծիւեան Ի Լիբանան
2016. Արծիւեանի Ձգտումները
2017. Նալեանի Ընթացքը
2018. Աղթամարի Գործեր
2019. Աղուանից Աթոռը
2020. Ասպահանի Աթոռը
2021. Նատիրի Ընթացքը
2022. Ջահկեցին և Ագուլեցին
2023. Քիւթիւր և Քարաքաշ
2024. Ջահկեցին Փախստական
2025. Քիւթիւր Կաթողիկոս
2026. Կանոնական Դիտողութիւն
2027. Անձերու Բաղդատութիւն
2028. Քիւթիւր Տապալուած
2029. Պրոխորանի Շփոթը
2030. Մխիթարի Մահը
2031. Մխիաթարի Յաջորդը
2032. Արծիւեանի Մահը
2033. Շղթայակիրի Մահը
2034. Ջահկեցի Մահը

Տ. Մինաս Ա. Ակնեցի

2035. Ընտրութեան Պարագաներ
2036. Կ. Պոլսոյ Աթոռը
2037. Երուսաղէմի Աթոռ
2038. Ասպահանի Աթոռ
2039. Մինասի Մահը

Տ. Աղեքսանդր Բ. Բիւզանդացի

2040. Ընտրութեան Պարագաները
2041. Աղեքսանդրի Մահը
2042. Նոր Ընտրութիւն
2043. Ահագինի Ընթացքը
2044. Ենթադրեալ Շարժառիթներ
2045. Կանոնական Տեսութիւն
2046. Սաֆարեանի Թափառումները
2047. Սարաֆեանի Ընթացքը
2048. Ամիրաներու Գործերը
2049. Երուսաղէմի Աթոռ
2050. Կիլիկիոյ Աթոռ
2051. Ուրիշ Յաթոռներ
2052. Խանում Վաղարշապատցի
2053. Փռանկուլ Շրջըվանցցի
2054. Ուրիշ Նահատակներ
2055. Յարութիւն Թօփճիօղլու

Տ. Յակոբ Ե. Շամախեցի

2056. Ընտրութիւնը Անհրաժեշտ
2057. Նոր Ընտրութիւն
2058. Յակոբի Նախընթացը
2059. Մանուէլեան Խմբակը
2060. Կաթոլիկական Խնդիրներ
2061. Այդ Մասին Դիտողութիւն
2062. Երուսաղէմի Աթոռ
2063. Պէյթխաշպօ Եւ Զըմմառ
2064. Հռոմէական Կաթողիկոսներ
2065. Հռոմի Վանքը
2066. Յակոբի Մահը
2067. Յակոբի Արժանիք
2068. Սահակի Մահը

Տ. Սիմէոն Ա. Երեւանեցի

2069. Ընտրութիւն և Օծում
2070. Առաջին Կեանքը
2071. Կ. Պոլսոյ Մէջ
2072. Էջմիածին Դառնալը
2073. Տաճկահայոց Հաւանիլը
2074. Բագրեւանդ Քաշուիլը
2075. Դիւանական Կարգեր
2076. Ջամբռի Կազմութիւն
2077. Պատմական Մասը
2078. Վիճակագրական Մասը
2079. Հասոյթներու Մասը
2080. Նալեանի Վերջին Օրերը
2081. Գրիգոր Պասմաճեան
2082. Նալեանի Արդիւնքները
2083. Նալեանի Ուղղութիւնը
2084. Նալեանի Մահը
2085. Սիմէոնի Ձգտումները
2086. Փոխանորդի Խնդիր
2087. Սիմէոնի Ցաւիլը
2088. Սիմէոն և Գրիգոր
2089. Ձեռնադրութեան Խնդիր
2090. Սիմէոնի Շինութիւնները
2091. Քաղաքական Ազդեցութիւն
2092. Աղուանից Աթոռը
2093. Ռուսիոյ Վիճակ
2094. Ռուսիոյ Հետ
2095. Ռուսիա Պաշտպան
2096. Կայսերական Մաղթանք
2097. Ախլցխայի Խնդիրը
2098. Խնդիրին Փակումը
2099. Պայազիտի Միջադէպը
2100. Յովնան Ամդեցի
2101. Լուսաւորչաց Տօներ
2102. Առաջին Լուսաւորիչք
2103. Եպիսկոպոսաց Կանոններ
2104. Կիլիկիոյ Աթոռ
2105. Աղթամարի Աթոռ
2106. Երուսաղէմի Աթոռ
2107. Պօղոս Վանեցի
2108. Մխիթարեանց Բաժանումը
2109. Բաժանման Պատճառը
2110. Վենետիկի Բաժինը
2111. Թրիէստի Բաժինը
2112. Անտոնեանք Եւ Զըմմառ
2113. Կ. Պոլսոյ Աթոռ
2114. Պասմաճեանի Դէմ
2115. Հրաժարելու Փորձ
2116. Պարտքի Խնդիր
2117. Պասմաճեանի Հրաժարիլը
2118. Զաքարիա Կաղզուանցի
2119. Զաքարիա Պատրիարք
2120. Հռոմէական Կղեր
2121. Զաքարիայի Ջանքեր
2122. Էջմիածնի Տպարան
2123. Սիմէոնի Ջանքեր
2124. Տօնացոյցի Խնդիր
2125. Սիմէոնեան Տօնացոյց
2126. Ծիսական Պատշաճներ
2127. Այդ Մասին Դիտողութիւն
2128. Տօնացոյցի Կիրառութիւն
2129. Ազգային Ժողով
2130. Մեղմ Ընթացք
2131. Հռոմէական Շարժումներ
2132. Զաքարիայի Ընթացքը
2133. Գործածուած Միջոցներ
2134. Եպարքոսներու Փոփոխում
2135. Հռոմէականաց Գործեր
2136. Դադարի Միջոց
2137. Սիմէոնի Արդիւնքներ
2138. Քաղաքական Տագնապ
2139. Սիմէոնի Մահը
2140. Դաւանական Զգացում
2141. Սարգիս Սարաֆեան
2142. Կաթոլիկ Եղողներ
2143. Յարութիւն Բասենցի
2144. Սամուէլ Երզնկացի
2145. Պասմաճեանի Մահը
2146. Պասմաճեանի Գրուածներ
2147. Զանազան Հռոմէականք

Տ. Ղուկաս Ա. Կարնեցի

2148. Ժամանակին Պարագաներ
2149. Ընտրութեան Լրումը
2150. Ղուկասի Նախընթացը
2151. Զաքարիա Ընդդիմադիր
2152. Ղուկասի Քաշուիլը
2153. Միաբանութեան Դէմ
2154. Տաճկահայոց Կարծիքները
2155. Անկիւրիոյ Կաթոլիկներ
2156. Նամակի Խնդիրը
2157. Զաքարիա Պաշտօնանկ
2158. Ղուկաս Ընդունուած
2159. Համատանցիի Ընթացքը
2160. Նորէն Զաքարիա
2161. Գործի Կը Սկսի
2162. Ահագին Հրդեհներ
2163. Կաթոլիկներու Դիրքը
2164. Չամշեան Պատմութիւն
2165. Վահան Հաւատոյ
2166. Յովհաննէս Սեղբոսեան
2167. Երկու Խնդիրներ
2168. Անլոյծ Կը Մնան
2169. Հին Եւ Նոր Տօնացոյցներ
2170. Արմաշի Վանքը
2171. Բարթողիմէոս Կապուտիկեան
2172. Եփրեմ Աջապահեան
2173. Թէոդորոս Աջապահեան
2174. Աղթամարայ Աթոռ
2175. Երուսաղէմի Աթոռ
2176. Երուսաղէմի Կանոններ
2177. Յովակիմ Քանաքեռցի
2178. Պետրոս Եւդոկիացի
2179. Գաղղիացւոց Արշաւելը
2180. Պաղեստին Հասնիլը
2181. Երուսաղէմի Կացութիւնը
2182. Կաթոլիկներու Գործերը
2183. Անտոնեանց Գործեր
2184. Զինուոր և Տուրք
2185. Զաքարիա Շինարար
2186. Զաքարիայի Բնոյթը
2187. Զաքարիայի Մահը
2188. Զաքարիայի Կտակը
2189. Դանիէլ Պատրիարք
2190. Ղալաթիոյ Եկեղեցին
2191. Էջմիածինի Տագնապները
2192. Արցախեցիք Եւ Յովսէփ
2193. Ռուսահայ Գաղութներ
2194. Յովսէփի Ձեռնարկները
2195. Ռուսիոյ Մերձեցում
2196. Արցախի Շարժումը
2197. Ղուկասի Ընթացքը
2198. Զանազան Շփոթներ
2199. Հայոց Արկածներ
2200. Ռուսական Դաշնագիր
2201. Մահմատ Խաճար
2202. Մահմատի Արշաւանքը
2203. Էջմիածինի Շուրջը
2204. Ղուկասի Մահը
2205. Ղուկաս Շինարար
2206. Մայր Տաճարի Նորոգող
2207. Ներքին Նկարները
2208. Դարձեալ Նկարները
2209. Դիւանական Ուղղութիւն
2210. Սարգիս Թէքիրտաղցի
2211. Սահակ Ախլցխացի
2212. Ղուկասի Ըմբռնումը
2213. Ապաշնորհ Մը Ձէր
2214. Արծաթասէր Մը Չէր
2215. Ուսումնատեաց Մը Չէր
2216. Խորհրդականաց Ժողով
2217. Աղուանից Աթոռ
2218. Էջմիածինի Ընտրելիներ
2219. Դանիէլ և Եփրեմ
2220. Յովսէփի Համար
2221. Դանիէլ Եւ Յովսէփ
2222. Յովսէփի Ճիգեր
2223. Տաճկահայոց Միտքը
2224. Բարթողիմէոսի Ընտրութիւնը
2225. Ընտրութեան Դիմադիրներ
2226. Ընտրեալին Հրաժարականը
2227. Դանիէլի Ընտրութիւնը
2228. Ընտրութեան Դիմադիրներ
2229. Գալուստի Խռովութիւնը
2230. Ընտրութիւնը Ջնջուած
2231. Յովհաննէս Պատրիարք
2232. Յովսէփի Ընտրութիւնը
2233. Յովսէփի Նոր Ճիգերը
2234. Յովսէփի Ձեռնարկները
2235. Միաբանութեան Դիմումը
2236. Յովհաննէսի Ընթացքը
2237. Յովհաննէս և Աքսորներ
2238. Յովսէփ Ի Տփղիս
2239. Յովսէփի Մահը
2240. Յովսէփի Արժանիքը
2241. Յովսէփի Նկարագիրը
2242. Վերահաս Վտանգներ
2243. Յովսէփի Կտակը
2244. Դանիէլի Ընտրութիւնը
2245. Դաւիթի Ճիգերը
2246. Դանիէլ Յեւդոկիա
2247. Դաւիթի Ընթացքը

Տ. Դաւիթ Ե. Էնէգէթցի

2248. Դաւիթի Օծուիլը
2249. Կանոնական Տեսակէտը
2250. Չքմեղանքի Կէտեր
2251. Գործնական Տէսակէտը
2252. Դաւիթի Անձը
2253. Միաբանից Ընթացքը
2254. Դաւիթի Ճանչցուիլը
2255. Դանիէլ Ի Պայազիտ
2256. Մանուէլ Պատուիրակ
2257. Ներսէս Աշտարակեցի
2258. Եփրեմ Ձորագեղցի
2259. Եփրեմ Ի Մոսկուա
2260. Աղեքսանդր Կայսր
2261. Կ. Պոլսոյ Մէջ
2262. Յովհաննէս Պաշտօնանկ
2263. Դաւիթ և Միաբանք
2264. Դաւիթի Բռնութիւնք
2265. Դարձեալ Բռնութիւնք
2266. Դանիէլի Օծուիլը
2267. Վճիռ Միւնհոդոսի
2268. Կանոնական Տեսակէտը
2269. Գործին Հետեւանքը
2270. Դաւիթի Արարքը
2271. Դէմընդդէմ Ճիգեր
2272. Խամսեցին Պաշտօնանկ
2273. Նոր Հանրագրութիւն
2274. Դանիէլ Էջմիածին
2275. Դանիէլ Բռնադատեալ
2276. Ռուսիա Միջնորդ
2277. Ապարդիւն Ելք
2278. Դանիէլ Նախատեալ
2279. Ռուսք Եւ Պարսիկք
2280. Էջմիածինի Կացութիւնը
2281. Ռուսներ Կը Քաշուին
2282. Դանիէլ Աքսորուած
2283. Դանիէլի Համար
2284. Դաւիթի Ընթացքը
2285. Դանիէլեանց Ջանքերը
2286. Սինոդի Գաղափար
2287. Դանիէլի Կոնդակը
2288. Կազմութեան Ձեւեր
2289. Պարսիկ Արքունիքը

Տ. Դանիէլ Ա. Սուրմառեցի

2290. Դանիէլի Գահակալելը
2291. Այդ Մասին Տեսութիւն
2292. Էջմիածինի Մէջ
2293. Կ. Պոլսոյ Մէջ
2294. Սինոդի Կազմուիլը
2295. Գործելու Պայմաններ
2296. Սինոդի Արդիւնքը
2297. Դաւիթի Հանդէպ
2298. Բժշկարանի Միջադէպը
2299. Դաւիթի Ընթացքը
2300. Յաջորդի Որոշում
2301. Ներսէս Արդարացեալ
2302. Դանիէլի Մահը
2303. Դանիէլի Անձը
2304. Դանիէլի Արժանիքը
2305. Յովհաննէս Պատրիարք
2306. Բերայի Թաղը
2307. Թէոդորոս Պատրիարք
2308. Երուսաղէմի Խնդիր
© Gratun.org