Gratun

Կանոնագիրք Հայոց

Կանոնագիրք Հայոց by

Ա․ Կանոնք Առաքելական

Սահմանք Եւ Կանոնք Զոր Եղին Աշակերտքն Քրիստոսի Եկեղեցւոյ Սրբոյ Յետ Վերանալոյ Տեառն
Ա․ Վասն յարեւելս կոյս յաղաւթս կա
Բ․ Վասն կիւրակէի պատարագ մատուցանե
Գ. Վասն չորեքշաբաթու պահելոյ
Դ. Վասն զուրբաթ պահելոյ
Ե. Վասն զշաբաթ պատուելոյ
Զ. Վասն երիցունս եւ սարկաւագունս եւ կէսսարկաւագունս ձեռնադրելոյ
է. Վասն աւուր ծննդեան եւ յայտնութեանն Քրիստոսի ի Զն յունուարի կատարելոյ
Ը. Վասն սուրբ Զատկին յետ քառասուն աւուր պահելոյ կատարել
Թ. Վասն Աւետարանին ընթեռնլոյ։
ժ. Վասն թէ զկնի պասեքին կատարեսցեն Ծ աւր
ԺԱ. Վասն վերացման նորա
ԺԲ. Վասն չձեռնադրելոյ զեկամուտ ոք
ժԳ. Վասն յաւուր ութերորդի մկրտել զմանուկ
ԺԴ. Վասն չպաշտելոյ զպաշտաւն Տեառն, որք յերկմիտս իցեն ի հաւատս
ԺԵ. Վասն որ ի հարցուկս երթան
ԺԶ. Վասն որք ընդ Հրէայս հաղորդին
ժէ. Վասն ոչ ընդունել զորս ի Հրէից կամ ի հեթանոսաց հաւատան եւ անդէն ուրանան
ԺԸ. Վասն զվաշխառուսն ոչ ձեռնադրել
ԺԹ. Վասն միաբանութեամբ կատարել զեկեղեցւոյ իրս առաջնորդին եւ պաշտաւնէիցն
Ի. Վասն ոչ խոտելոյ զանարգ ի ձեռնադրել եթէ անարատ իցէ
ԻԱ. Վասն զանընչասէրն ձեռնադրելոյ
ԻԲ. Վասն ոչ ձեռնադրելոյ զամբարտաւանսն
ԻԳ. Վասն միաբան լինել քահանայիցն
ԻԴ. Վասն որք ոչ ունին զաւծումն քահանայութեան
ԻԵ. Վասն պատուելոյ զքահանայսն
ԻԶ. Վասն դատաւորաց
Իէ. Վասն զյիշատակս վկայից կատարելոյ
ԻԸ. Վասն ի բեմ հանելոյ զթագաւորս
ԻԹ. Վասն զՍաղմոսն Դաւթի պաշտելոյ
Լ. Վասն ոչ ընթեռնլոյ զարտաքին Գիրս
ԼԱ. Վասն ի սուրբ սեղանն ջերմ զհացն հանել
ԼԲ. Վասն որ կուսութեամբ կամի կեալ
ԼԳ. Վասն որք ամուսնանայցեն
ԼԴ. Վասն առաքելոցն թէ զոր աշխարհ վիճակեցին
Վերջաբան

Բ․ Երկրորդ Առաքելական Կանոնիս

Սահմանք եւ կանոնք սուրբ առաքելոցն՝ ի ձեռն Կղեմայ, առաքեալ հեթանոսաց
Ա. Վասն ձեռնադրութեան եպիսկոպոսաց
Բ. Վասն ժառանգաւորաց ձեռնադրութեան
Գ. Վասն տէրունական պատարագին
Դ. Վասն գիւտից եկեղեցւոյ
Ե. Վասն կնաթող քահանայից
Զ. Վասն ժառանգաւորաց որ զաշխարհական հոգս յանձն առնուն
է. Վասն սրբոյ Զատկին
Ը. Վասն հաղորդելոյ յաւուր տաւնին որ յուխտէն իցեն
Թ. Վասն որ անկատար զժամն թողուն
Ժ. Վասն ոչ հաղորդելոյ ընդ անհաղորդին
ԺԱ. Վասն լուծեալ քահանային
ԺԲ. Վասն որք բանադրեալ իցեն
ԺԳ. Վասն եպիսկոպոսի որ զայլոյ իշխանութիւն բռնադատէ
ԺԴ. Վասն ժառանգաւորաց որ յաւտար տեղիս պանդխտանան
ԺԵ. Վասն ոչ ձեռնադրել զերկկանայս ի քահանայս
ԺԶ. Վասն ոչ ձեռնադրել քահանայ որ զայրի կին առնէ
Ժէ. Վասն զազգականս չառնել կին
ԺԸ. Վասն ոչ տալոյ երաշխաւոր ժառանգաւորի
ԺԹ. Վասն որ ոչ կամաւք ներքինացեալ են
Ի. Վասն որ կամաւք զինքն կրճատեաց
ԻԱ. Վասն ժառանգաւորի որ զինքն կրճատեաց
ԻԲ. Վասն ժողովրդականի որ զինքն կրճատեաց
ԻԳ. Վասն եպիսկոպոսի որ ի մեղս զառածեալ է
ԻԴ. Վասն որք ամուսնանան ի ժառանգաւորաց
ԻԵ. Վասն չլինել հարկանող զեպիսկոպոս
ԻԶ. Վասն եպիսկոպոսի որ լուծեալ իցէ
Իէ. Վասն եպիսկոպոսի թէ ընչիւք ձեռնադրի
ԻԸ. Վասն եպիսկոպոսի որ իշխանաւ վարեցեալ
ԻԹ. Վասն թէ ոք երէց անարգէ զեպիսկոպոս
Լ. Վասն թէ ոք երէց կայցէ յեպիսկոպոսէ որոշեալ ԼԱ. Վասն զի մի՛ զոք յաւտար եպիսկոպոսաց ընդունե
© Gratun.org