Gratun

Աբգար Թոխաթեցի

Աբգար Թոխաթեցի
Աբգար Թոխաթեցի

Ծնվել է

- 1520
" … մոտ 1520 … "
"Աբգար Թոխաթեցի." Քրստոնյա Հայաստան Հանրագիտարան. Երևան: 2002.

Յայտնի նաև որպէս

Աբգար Սաֆար Թոխատցի -
" … Աբգար Սաֆար Թոխատցի … "
"Աբգար Թոխաթեցի." Քրստոնյա Հայաստան Հանրագիտարան. Երևան: 2002.

Աբգար Դպիր -
" … Աբգար Դպիր … "
"Աբգար Թոխաթեցի." Քրստոնյա Հայաստան Հանրագիտարան. Երևան: 2002.

Աբգար Եվդոկացի -
" … Աբգար Եվդոկացի … "
"Աբգար Թոխաթեցի." Քրստոնյա Հայաստան Հանրագիտարան. Երևան: 2002.

Հիմնական նիւթն է

-
"Աբգար Թոխաթեցի." Քրստոնյա Հայաստան Հանրագիտարան. Երևան: 2002.


Տես Նաև - See Also